*** โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ***
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เรื่อง เปิดเรียนรูปแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 02 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 26 ต.ค. 64
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองเพื่อติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยใช้ระบบออนไลน์ 05 ต.ค. 64
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน (อายุ 12 - 17 ปี) โดยใช้ระบบออนไลน์ 20 ก.ย. 64
ขอเชิญรับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 03 ก.ย. 64
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยใช้ระบบออนไลน์ Google meet 31 ส.ค. 64
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง(แคมป์สน) 02 ส.ค. 64
รายงานโรงเรียนปลอดบุหรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 02 ส.ค. 64
ภาพกิจกรรม
วารสารออนไลน์
วารสารกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 10 มิ.ย. 64
วารสารกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 19 ต.ค. 63
วารสารกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 19 ต.ค. 63
รายงานวิจัย/นวัตกรรมของครู
รวมสือการสอน / นวัตกรรมของครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 21 ต.ค. 64
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - ครูเอนกพงศ์ 20 ต.ค. 64
การใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 -ครุอริศรา 20 ต.ค. 64
การใช้ชุดแบบฝึกในการสอนเรื่องระยะทางและการกระจัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-ครูสุมาลี 20 ต.ค. 64
รายงานการใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์-ครูสุภาพร 20 ต.ค. 64
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนออนไลน์งานเขียนแบบเบื้องต้น-ครูสายัณห์ 20 ต.ค. 64
การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาพลศึกษา (ฟุตบอล)-ครูสมหมาย 20 ต.ค. 64
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์งานผลิตภัณฑ์จากลูกสน-ครูสมลักษณ์ 20 ต.ค. 64
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน