ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนฤพัฒน์ ขำในเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาพร ปัทมาวดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางพัชรี อ่อนตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายก้องเกียรติ คำมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายเฉลิมชัย อ่อนตา
ครู คศ.3