กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนฤพัฒน์ ขำในเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุภาพร ปัทมาวดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 08-0115-2403
อีเมล์ : pingpong990@gmail.com

นางพัชรี อ่อนตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายก้องเกียรติ คำมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายเฉลิมชัย อ่อนตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3