ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ใบงานLiveworksheets
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร ปัทมาวดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,15:08  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : องค์ประกอบของเซลล์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอริศรา จรากร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,13:30  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน เรื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : สายัณห์ อ่อนตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2564,08:25  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน เรื่อง เทคโนโลยีกับชีวิตประจำวัน ม.1
ชื่ออาจารย์ : นายชวดล ต้นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,23:16  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน วิชาการงานอาชีพ ม.1 เรื่อง มอก.
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลภัสรดา รอดวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,16:26  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน เรื่อง เรื่อง Present simple Tense
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานันท์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,16:25  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Pronoun by Kru Beauty
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนาภรณ์ โรจนโรวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2564,14:01  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนวิชาชีววิทยา เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของราก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจตุรพร เหลืองทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2564,13:57  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สือการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนภูมิแท่ง
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี อ่อนตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2564,13:55  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน เรื่อง การแก้สมการ
ชื่ออาจารย์ : นายก้องเกียรติ คำมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2564,13:53  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..