ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจุลินทร์ น้ำค้าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมหมาย อินทโชติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายก้องเกียรติ คำมา
หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสุภาพร ปัทมาวดี
หัวหนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพัชรี อ่อนตา
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางพชรมน ทักคุ้ม
หัวหน้างานกลุ่มอำนวยการ

นายชวดล ต้นแก้ว
หัวหน้าแผนและงบประมาณ