วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน : 

         โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่ความเป็นสากล  ดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาโรงเรียน   :   ปัญญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ

               ชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด 

 

เอกลักษณ์

                “Home School Learning”  

     (โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านแห่งการเรียนรู้)

 

อัตลักษณ์

“มีวินัย พอเพียง จิตอาสา”