ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน : 

         โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่ความเป็นสากล  ดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาโรงเรียน   :   ปัญญาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ

               ชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด 

 

เอกลักษณ์

                “Home School Learning”  

     (โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านแห่งการเรียนรู้)

 

อัตลักษณ์

โรงเรียนคุณธรรมเป็นโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียน

โดยใช้คำขวัญของโรงเรียนเป็นทิศทางนำสู่ความสำเร็จ ยึดหลักการปฏิบัติแบบบูรณาการด้วยหลักเบญจคุณ (คุณธรรมสร้างคนดี 5 ประการ)ประกอบด้วย

1. คุณลักษณะที่ดี หมายถึง รูปร่างสมบูรณ์ แข็งแรง พลานามัยดี (พุทธพิสัย)

2. คุณค่า หมายถึง มีคุณค่าต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ

          (ทักษะพิสัย)

3. คุณประโยชน์ หมายถึง ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคม เห็นแกประโยชน์ส่วนรวม  

 มากกว่าส่วนตน (จิตพิสัย)

4. คุณภาพ หมายถึง  เป็นคนเก่ง (ทันสมัย)คนดี ไม่ย่อท้อต่อความลำบาก

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข(พุทธพิสัย)

5. คุณธรรม หมายถึง มีคุณงามความดีในจิตใจ กตัญญูรู้คุณ มีความจงรักภักดีต่อ  

สถานบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (จิตพิสัย)