กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนภัสวรรณ อินทะโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายธีรวิชญ์ เข็มมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางศิรินทิพย์ แสนคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธนาภรณ์ โรจนโรวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานันท์กุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวขวัญจิรา สาใจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1