ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนภัสวรรณ อินทะโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายธีรวิชญ์ เข็มมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางศิรินทิพย์ แสนคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธนาภรณ์ โรจนโรวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานันท์กุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวขวัญจิรา สาใจ
ครูอัตราจ้าง