ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธีรวิชญ์ เข็มมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกรกนก นาวิชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางนภัสวรรณ อินทะโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางศิรินทิพย์ แสนคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3