กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุวพิชญ์ พรหมบุญตา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1