ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวพิชญ์ พรหมบุญตา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไพโรจน์ ปัทมาวดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2