ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไพโรจน์ ปัทมาวดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสุวพิชญ์ พรหมบุญตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2