ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพชรมน ทักคุ้ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธนัชพร อินต๊ะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางพัฒนา ขุนอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3