กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพชรมน ทักคุ้ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางพัฒนา ขุนอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2