ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัฒนา ขุนอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางพชรมน ทักคุ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2