ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคคล
186.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2808
บันทึกข้อตกลง(1เมษา64-30กันยา64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.61 MB 11816
แบบรายงาน 6 เดือนครู ต.ค.64 Word Document ขนาดไฟล์ 66.83 KB 29643
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.12 KB 44081
แบบรายงาน 6 เดือนครู เม.ย.64 Word Document ขนาดไฟล์ 64.52 KB 78611
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.46 KB 48434
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.56 KB 48198
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.51 KB 48273
รายงานโครงการอบรม eSchool Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 48500
งานบริหารทั่วไป
194.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.03 KB 0
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์การสอน On – Demand ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.89 KB 41700
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.37 KB 41700
121.คำสั่งปฏิบัติหน้าที่พิเศษประจำปี การศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 640.77 KB 45189
63.แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการติดตามผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 6เดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.64 KB 48086
งานวิชาการ
คำสั่งสอนภาคเรียนที่1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 1
156.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.29 KB 0
147.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.4 KB 0
188.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.73 KB 2800
บันทึกหลังแผนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 2834
ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 391.05 KB 9532
ตารางเรียนนักเรียน 1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 103.05 KB 38041
โครงสร้างหลักสูตรภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 229 KB 40615
ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 429 KB 40604
ตารางครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 40617
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 124.22 KB 47805
110.แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.02 KB 48334
91.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.37 KB 48095
83.คำสั่งรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.64 KB 48438
49.แต่งตั้งครูผู้นักเรียนไปทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.75 KB 48419
56.คำสั่งคุมสอบปลายภาค 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.27 KB 48351
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.76 KB 48161
49.คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนไปทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ม.6 ปีการศึกษา 2563 48257
แบบบันทึกหลังสอนตามแผนการสอน2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 54825
แบบรายงานการสอนชดเชย Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 48258
แบบบันทึกการเรียนการสอนทางออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 280.05 KB 48082
แผนการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 280.17 KB 48309
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม-ลดเวลาเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 225 KB 48159
เอกสารความรู้ประกอบการอบรมการคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 48278
ใบรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1.63 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 253.34 KB 48207
งานกิจการนักเรียน
คำสั่งเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.77 KB 48238
73.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและการมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.18 KB 48494
งานงบประมาณ
แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 5812
173. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 29478
โครงการ อนุมัติการใช้เงิน ประจำปี การศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.12 KB 44136
โครงการ ปี 2563 48315
โครงการ ปี 2562 48372
โครงการที่เสนอ ประจำปี 2564 48502
ตัวอย่าง โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 48395
เอกสารประกอบการเขียนโครงการ 48207
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการหลังประชุม1209ปี64 (สรุปรูปเล่ม) Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 48294
แบบฟอร์มโครงการฟอร์มเปล่า290863หลังการประจำปี64 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 48179
สรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 48225
สรุปการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 48318
รายงานเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 48325
ขออนุมัติดำเนินการตามงาน/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 135 KB 48448
อื่นๆ
59.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.61 KB 48177
60.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186.82 KB 48341
แบบบันทึกหลังแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 48171
คำสั่งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.69 KB 48090
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.8 KB 48206
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 48329
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 48154
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 48199
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.3 48178
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.2 48079
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 48294
โลโก้ตราสัญลักษณ์โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 91.76 KB 48349
แผนการปฏิบัติงาน ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 52.78 KB 48173
แบบสรุปการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 570.5 KB 48317
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 48287
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48065
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 48136
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.5 KB 48448
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 48454
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 48482
แบบบันทึกการสอนชดเชย ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 275 KB 48139
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(ตุลาคม 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 61.16 KB 49336
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 48156
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(เมษายน 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 59.32 KB 48338
โครงการปี 2562 48074
แบบบันทึกหลังสอนตามแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 50530
แบบสรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 54940
คำสั่งครูพี่เลี้ยงภาคเรียนที่1 ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 48462
คำสั่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 48484
id plan 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 61.63 KB 48315
คำสั่งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 48428
คำสั่งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2562(ฉบับแก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 48393
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาต้านทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 48189
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทบทวนความรู้เตรียมความพร้อม O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.49 KB 48315
3.ปกแบบประเมิน doc Word Document ขนาดไฟล์ 35.11 KB 48197
2.แบบประเมิน ตอน 1 2 doc Word Document ขนาดไฟล์ 24.49 KB 48458
1. แบบบันทึกการประเมิน ตอนที่ 1 2 doc Word Document ขนาดไฟล์ 22.9 KB 48494
แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน 2562 : งานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48290
ปกแฟ้ม 13 ตัวชี้วัด : งานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 229.3 KB 48094
คำสั่งสอนเรียนซ้ำภาคฤดุร้อนปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.2 KB 48437
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 2/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 510.65 KB 48460
คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.63 KB 48276
คำสั่งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.9 KB 48355
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 439.43 KB 48279
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.6 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79 KB 48102
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.5 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 48416
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.4 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 48136
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.3 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120 KB 48335
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.2 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75 KB 48477
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.1 เทอม 2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 48193
แบบสรุปรายงานกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 48081
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนทบทวนความรู้เตรียมพร้อมO-NET Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 48347
แนวปฏิบัติการนิเทศการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 361.5 KB 48454
แบบฟอร์มข้อสอบปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 48292
เค้าโครงแผนการสอนคุณลักษณะโรงเรียนแคมป์สนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 48367
แบบแจ้งคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76 KB 48237
แบบแจ้งคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 48450
แบบแจ้งคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 48481
แบบแจ้งคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 48183
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 48302
แบบแจ้งคะแนนรายวิชาชั้นม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81 KB 48243
คูปองครู 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 303.27 KB 48443
ID PLAN 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 48116
ตัวอย่่างการเขียนกำหนดแนวทางการศึกษาแผนการจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคล(IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 47.09 KB 48120
ID PLAN 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 37.22 KB 48131
แบบรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.11 KB 48070
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.14 KB 48157
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.96 KB 48112
ตัวอย่างแบบการเขียนประวัติสำหรับเสนอขอ เหรียญ รจพ. (อายุราชการครบ 25 ปี) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48260
ปพ.เพิ่มเวลารู้ ฉบับปปรับปรุงแก้ไขคะ Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 48228
บันทึกข้อความแจ้งสาเหตุและแนวทางแก้ไขผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 21.64 KB 48473
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.45 KB 48376
แผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2559 ส่งวันที่ 30 พ.ย.2559 Word Document ขนาดไฟล์ 72.29 KB 48470
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 48191
แบบขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.58 KB 48050
แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 29.69 KB 48169
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบกลุ่มสาระศิลปะ 48208