ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคคล
แบบรายงาน 6 เดือนครู เม.ย.64 Word Document ขนาดไฟล์ 64.52 KB 42
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.46 KB 5
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.56 KB 5
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.51 KB 5
รายงานโครงการอบรม eSchool Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 93601
งานวิชาการ
แบบบันทึกหลังสอนตามแผนการสอน2-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 119 KB 15
แบบรายงานการสอนชดเชย Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 14
แบบบันทึกการเรียนการสอนทางออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 280.05 KB 27550
แผนการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 280.17 KB 27554
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชุมนุม-ลดเวลาเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 225 KB 40804
เอกสารความรู้ประกอบการอบรมการคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 40797
ใบรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1.63 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 253.34 KB 93642
งานงบประมาณ
สรุปการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 93680
รายงานเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 93665
ขออนุมัติดำเนินการตามงาน/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 135 KB 93732
อื่นๆ
แบบบันทึกหลังแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 92897
คำสั่งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.69 KB 93512
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.8 KB 93506
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 93504
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 93503
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 93504
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.3 93504
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.2 93505
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 93502
โลโก้ตราสัญลักษณ์โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 91.76 KB 93507
แผนการปฏิบัติงาน ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 52.78 KB 93688
แบบสรุปการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 570.5 KB 93648
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 93648
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 93660
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 93659
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.5 KB 93633
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 93634
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 93636
แบบบันทึกการสอนชดเชย ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 275 KB 93817
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(ตุลาคม 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 61.16 KB 95125
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 93697
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(เมษายน 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 59.32 KB 93701
โครงการปี 2562 93711
แบบบันทึกหลังสอนตามแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 102652
แบบสรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 93704
คำสั่งครูพี่เลี้ยงภาคเรียนที่1 ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 93723
คำสั่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 93741
id plan 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 61.63 KB 93734
คำสั่งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 93849
คำสั่งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2562(ฉบับแก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 93734
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาต้านทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 93704
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทบทวนความรู้เตรียมความพร้อม O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.49 KB 93724
3.ปกแบบประเมิน doc Word Document ขนาดไฟล์ 35.11 KB 93771
2.แบบประเมิน ตอน 1 2 doc Word Document ขนาดไฟล์ 24.49 KB 93762
1. แบบบันทึกการประเมิน ตอนที่ 1 2 doc Word Document ขนาดไฟล์ 22.9 KB 93789
แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน 2562 : งานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 93757
ปกแฟ้ม 13 ตัวชี้วัด : งานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 229.3 KB 93753
คำสั่งสอนเรียนซ้ำภาคฤดุร้อนปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.2 KB 93722
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 2/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 510.65 KB 93749
คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.63 KB 93771
คำสั่งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.9 KB 93757
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 439.43 KB 93725
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.6 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79 KB 93750
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.5 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 93736
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.4 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 93743
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.3 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120 KB 93741
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.2 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75 KB 93806
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.1 เทอม 2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 93741
แบบสรุปรายงานกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 93798
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนทบทวนความรู้เตรียมพร้อมO-NET Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 93759
แนวปฏิบัติการนิเทศการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 361.5 KB 93840
แบบฟอร์มข้อสอบปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 93749
เค้าโครงแผนการสอนคุณลักษณะโรงเรียนแคมป์สนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 93736
แบบแจ้งคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76 KB 93747
แบบแจ้งคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 93737
แบบแจ้งคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 93801
แบบแจ้งคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 93753
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 93824
แบบแจ้งคะแนนรายวิชาชั้นม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81 KB 93785
คูปองครู 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 303.27 KB 93743
ID PLAN 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 93737
ตัวอย่่างการเขียนกำหนดแนวทางการศึกษาแผนการจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคล(IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 47.09 KB 93751
ID PLAN 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 37.22 KB 94147
แบบรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.11 KB 93745
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.14 KB 93724
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.96 KB 93736
ตัวอย่างแบบการเขียนประวัติสำหรับเสนอขอ เหรียญ รจพ. (อายุราชการครบ 25 ปี) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 93732
ปพ.เพิ่มเวลารู้ ฉบับปปรับปรุงแก้ไขคะ Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 93746
บันทึกข้อความแจ้งสาเหตุและแนวทางแก้ไขผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 21.64 KB 93751
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.45 KB 93746
แผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2559 ส่งวันที่ 30 พ.ย.2559 Word Document ขนาดไฟล์ 72.29 KB 94028
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 93837
แบบขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.58 KB 93749
แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 29.69 KB 94027
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบกลุ่มสาระศิลปะ 93731