กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางชลิดา กรชนกธนรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : wanarat.04@gmail.com

นางสาวรจนา จงธรรม์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายไพฑูรย์ เรืองนาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2