ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชลิดา กรชนกธนรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดอกฟ้า พิลาเกิด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกุลริศา พลฉวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรจนา จงธรรม์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3