ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชลิดา กรชนกธนรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรจนา จงธรรม์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายไพฑูรย์ เรืองนาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1