ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมหมาย อินทะโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายทินกร ทองสกุลการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1