ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมหมาย อินทะโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทินกร ทองสกุลการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายคำไพร พละศักดิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2