กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมหมาย อินทะโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายทินกร ทองสกุลการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1