ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุมาลี อ่อนตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชวดล ต้นแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางจำรัส ทองสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ชัยวัฒน์ หนูด้วง
ครู คศ.3

นางสาวอริศรา จรากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนฤมล เมืองภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจตุรพร เหลืองทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพิกุล ชูรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1