กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุมาลี อ่อนตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายชวดล ต้นแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางจำรัส ทองสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ชัยวัฒน์ หนูด้วง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอริศรา จรากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวนฤมล เมืองภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจตุรพร เหลืองทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพิกุล ชูรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2