ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุมาลี อ่อนตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศฏคุณการญ์ จรัสภัสสรสกุล
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางจำรัส ทองสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนฤมล เมืองภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพิกุล ชูรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอริศรา จรากร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจตุรพร เหลืองทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2