กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สายัณห์ อ่อนตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสมลักษณ์ ศรีมังกร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวลภัสรดา รอดวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสงกรานต์ ฟักคำ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน