ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

สายัณห์ อ่อนตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสมลักษณ์ ศรีมังกร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวลภัสรดา รอดวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสงกรานต์ ฟักคำ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน