ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชวดล ต้นแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเฉลิมชัย อ่อนตา
ครู คศ.3

นางสมลักษณ์ ศรีมังกร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายประดิษฐ์ พาครุฑ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

สายัณห์ อ่อนตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวลภัสรดา รอดวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1