สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ประกอบด้วย
:
1. ลูกเนิน 3 ลูก
2. ดวงอาทิตย์ฉายแสง
3. ต้นสน 1 ต้น
ความหมาย
:
ความสามัคคี 3 ฝ่าย ได้แก่ ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานราชการของรัฐ และเอกชน ด้วยความร่วมมือร่วมใจ โดยสนับสนุนให้โรงเรียนมีความรุ่งเรืองเจริญเติบโตสมบูรณ์ทางการศึกษา