ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

ที่ตั้ง และ ขนาด
 :
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าหญ้า ถนนพิษณุโลก- หล่มสัก ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 38 ไร่ 35 ตารางวา
การติดต่อสื่อสาร
:
โทรศัพท์ 0-5670-5334 (ห้องธุรการ) 0-5670-5355(ห้องวิชาการ)    โทรสาร 0-5670-5334
ก่อตั้งเมื่อ
:
มกราคม   2519
โดย
:
คุณทรงศักดิ์ วุฒิรณฤทธิ์ เป็นผู้บริจาคที่ดิน
วันประกาศจัดตั้งโรงเรียน
:
16 มิถุนายน 2519
เปิดดำเนินการสอนครั้งแรก
:
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2519
ครูใหญ่คนแรก
:
นายดุสิต คงตระกูล
 
   
สังกัด
:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ประเภทของโรงเรียน 
:
สหศึกษา
เปิดสอนระดับ 
:
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
การก่อสร้าง
:
 • งบประมาณ ปี 2521 จำนวน 1,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 106 ต. จำนวน 1 หลัง
 • งบประมาณโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ปี  2525 จำนวน 2,140,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 (ครึ่งหลัง)  8 ห้องเรียน
 • งบประมาณ มพช. 2 ปี 2527 จำนวน 1,320,000 บาท ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานเกษตร อุตสาหกรรม และคหกรรม จำนวน 3 หลัง
 • งบประมาณโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา กรมสามัญศึกษา( คอมต. สศ.) รุ่นที่4  ปี 2533
 • งบประมาณปี 2536 – 2537 จำนวน 8,216,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล ( ป.29) จำนวน 1 หลัง
 • งบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักเรียน พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน จำนวน 4 หลัง เป็นเงิน 1,172,000 บาท
 • งบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล แบบ FIBA เป็นเงิน 215,000 บาท
 • งบประมาณปี  2542 จำนวน4,800,000 บาท ก่อสร้างโรงอาหาร เป็นเงิน จำนวน 1 หลัง
 • งบประมาณปี 2545  จำนวน 216,000 บาท ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
 • งบประมาณปี 2545 จำนวน 96,400 บาท จัดซื้ออุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์
 • งบประมาณปี 2545 จำนวน 32,400 บาท เครื่องทำน้ำเย็นชนิด 3 ก๊อกพร้อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง
 • งบประมาณปี 2549 จำนวน 55 ,880 บาท ก่อสร้างห้องน้ำ- ห้องส้วม แบบ 6 /27 จำนวน 1 หลัง