หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
แผนการเรียนปีการศึกษา2564
แผนการเรียนมัธยมต้น -แผนทั่วไป -แผนกีฬา แผนการเรียนมัธยมปลาย -แผนวิทย์คณิต -แผนศิลป์ทั่วไป