ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 เม.ย. 63 ถึง 02 ก.ค. 63 กำหนดรับสมัคร/เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
1.กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563  วันที่ 3-12 พค.2563
ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์http://www.cswk.ac.th/
2.เปิดเรียนภาคเรียนที่1 วันที่ 1 ก.ค.2563

โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
27 พ.ค. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 เรียนซ้ำ
23 พ.ค. 62 พิมพ์ ปพ.6 ของนักเรียนทุกคนให้ที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองทราบ
22 พ.ค. 62 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
16 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ำ
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
14 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ ม. 1 และ ม. 4