ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 พ.ค. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 เรียนซ้ำ
23 พ.ค. 62 พิมพ์ ปพ.6 ของนักเรียนทุกคนให้ที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองทราบ
22 พ.ค. 62 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
16 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ำ
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
14 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ ม. 1 และ ม. 4