ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปฎิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Image result for ปฎิทินเดือนกุมภา2562 วันพระปฏิทินวิชาการปีการศึกษา  2563

สัปดาห์ที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 (1 ก.ค.63 – 13 พ.ย.63)

หมายเหตุ

1

1 ก.ค.63

-เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 นร.ลงทะเบียนเรียน

-ครูผู้สอนส่งแผนการสอนในรายวิชาที่สอนในภาคเรียนที่1/63

 

2-3

8-17 ก.ค.63

นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

4-5

20-31 ก.ค.63

งานวัดผล พิมพ์ ปพ.6 ของนักเรียน ให้ที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ (ใส่ผลการแก้ไขในรายวิชาที่ไม่ผ่านให้เรียบร้อย)

ผลการเรียน

ภาคเรียนที่2

ปีการศึกษา 2562

6

3 ส.ค. 63

ประกาศผลการเรียนซ้ำและให้นักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำ พบครูประจำวิชา เริ่มเรียนซ้ำตั้งแต่ 3 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2563

 

7

10-14 ส.ค.63

สำรวจวิชาและเวลาที่จะใช้สอบกลางภาคเรียนที่ 1/63

 

8

17-21 ส.ค.63

จัดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/63 และจัดทำคำสั่งคุมสอบ

 

9

24-28 ส.ค.63

จัดทำคำสั่งการนิเทศการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2563

 

10

1-3 ก.ย. 63

-สอบกลางภาค  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

11

7-11 ก.ย.63

นักเรียนปรับแก้ไขคะแนนสอบกลางภาค

 

12

14-18 ก.ย.63

-ครูผู้สอนกรอกคะแนนเก็บก่อนกลางภาคและคะแนนสอบ

กลางภาค ลงในระบบ SGS 

-ส่งบันทึกหลังสอนทุกรายวิชา ตั้งแต่สัปดาห์ที่1-11

 

13

21-25 ก.ย.63

-นิเทศการเรียนการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระร่วมด้วยกับครูในกลุ่มสาระนั้นๆ

-ครูผู้สอนปริ้นเอกสารในระบบ SGS  นำส่งงานวิชาการ

 

14

28ก.ย.-2ต.ค.63

-นิเทศการเรียนการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระร่วมด้วยกับครูในกลุ่มสาระ

-สำรวจรายวิชาและครูสอน ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563

 

15

5-9 ต.ค. 63

นิเทศการเรียนการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระร่วมด้วยกับครูในกลุ่มสาระ

 

16

14-16 ต.ค. 63

-หัวหน้ากลุ่มสาระสรุปผลการนิเทศส่งวิชาการ

-งานวัดผลสำรวจวิชาและเวลาที่จะใช้สอบปลายภาคเรียน

 

17

19-20 ต.ค. 63

-ครูผู้สอนส่งชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ให้งานวัดผล

-ครูผู้สอนทุกวิชาสำรวจคะแนนรวมของนักเรียนทุกคนต้องไม่ต่ำกว่า50คะแนน/ กรณีมี นร.คะแนนไม่ถึง50 ให้ครูผู้สอนดำเนินการเก็บคะแนนให้ถึงไปจนถึงสัปดาห์ที่19 หรือก่อนการสอบปลายภาคเรียน

-เริ่มจัดตารางเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563

-ครูผู้สอน

 

 

 

-งานจัดสอน

21 ต.ค. 63

-วัดผลประกาศชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%และแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบ(ครูที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองให้ทราบด้วย)

-นักเรียนติดต่อครูผู้สอน เพื่อของานชดเชยเวลาเรียน

 

18

26-30 ต.ค. 63

-จัดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/63 และทำคำสั่งดำเนินการสอบ

-งานวัดผล

19

2 พ.ย. 63

ครูผู้สอนส่งชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

 

20

9-11 พ.ย. 63

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/63 

 

12-13 พ.ย. 63

-นักเรียนปรับแก้ไขคะแนนเรียน

-ครูผู้สอนกรอกคะแนนในระบบ SGS แล้วปริ้นเอกสารนำส่งงานวัดผล พร้อมบันทึกหลังสอนและเอกสารกิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียน

 

 

16-17 พ.ย.63

วัดผลพิมพ์ผลการเรียนให้แก่ครูที่ปรึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบ

 

 

12 เม.ย. 63 ถึง 02 ก.ค. 63 กำหนดรับสมัคร/เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
1.กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563  วันที่ 3-12 พค.2563
ทางระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์http://www.cswk.ac.th/
2.เปิดเรียนภาคเรียนที่1 วันที่ 1 ก.ค.2563

โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
27 พ.ค. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 เรียนซ้ำ
23 พ.ค. 62 พิมพ์ ปพ.6 ของนักเรียนทุกคนให้ที่ปรึกษาแจ้งผู้ปกครองทราบ
22 พ.ค. 62 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
16 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนซ้ำ
15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
14 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ ม. 1 และ ม. 4