ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ก.ย. 61 -ครูประจำวิชาส่งผลคะแนนเก็บรวมระหว่างภาคเรียน (คะแนนก่อนกลางภาค+คะแนนกลางภาค+คะแนนหลังกลางภาค) เพื่อให้งานวัดผลประกาศผลคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ครูประจำวิชา/งานวัดผล
05 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 -งานวิชาการและงานวัดผลประชุม นักเรียนที่มีเวลาไม่ถึง 80% พร้อมผู้ปกครอง เข้าพบครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชเพื่อทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
โรงเรียนแคมมป์สนวิยาคม งานวิชาการ/งานวัดผล/ครูที่ปรึกษา/ครุประจำวิชา/นักเรียน
04 ก.ย. 61 -งานวัดผลประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาไม่ถึง 60% และ 80%ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 พร้อมทำหนังสือถึงผู้ปกครองให้ทราบและมาพบที่โรเรียน
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม งานวัดผล
03 ก.ย. 61 -ครูประจำวิชาแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ให้แก่งานวัดผลและครูที่ปรึกษาทราบ
โรงเรียนแคมป์สนวิยาคม ครูประจำวิชา/งานวัดผล/ครูที่ปรึกษา
31 ส.ค. 61 -งานวิชาการ รายงานผลการนิเทศการเรียน การสอน ให้ผู้บริหารทราบ
โรงงเรียนแคมป์สนวิทยาคม งานวิชาการ
01 ส.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 -กิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net ม.6 อบจ.เพชรบูรณ์
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม งานวิชาการ/ครูประจำ
01 ส.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 -กิจกรรมมหกรรมงานวิชาการ สพม.40
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม นักเรียน/และคณะครูทุกท่าน
31 ก.ค. 61 -งานวิชาการคัดกรองข้อมูลนักเรียนที่ได้คะแนนรวม ในแต่ละวิชาไม่ถึง 50% เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม งานวิชาการ
26 ก.ค. 61 -ครูประจำวิชาส่งผลคะแนนรวม ของคะแนนรวมการสอบกลางภาคและคะแนนการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/61
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ครูประจำวิชา/งานวัดผล
23 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 -ครูประวิชา เรียกนักเรียนที่มีผลการสอบกลางภาคไม่ผ่านตัวชี้วัดมาซ่อมเสริมแล้วแก้ไข
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ครูประจำวิชา/นักเรียน
19 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 -งานวิชาการ/งาดวัดผล ดำเนินการทดสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่1/2561
โรงเรียนแคมป์สนวิยาคม งานวิชาการ/งานวัดผล
16 ก.ค. 61 ถึง 18 ก.ค. 61 -ครูประจำวิชานำแบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ส่งเจ้าหน้าที่ ห้องวิชาการ
โรงเรียนแคมป์สวิทยาคม ครูประจำวิชา/งานวัดผล
09 ก.ค. 61 ถึง 13 พ.ค. 61 -ครูประจำวิชาจัดทำแบบทดสอบตามตัวชี้วัดส่งแบบทดสอบเพื่อ Copy Print โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจสอบ/ลงนาม และนำส่งให้ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ Copy Print
โรงเรียนแคมป์วนวิทยาคม ครูประจำวิชา
29 มิ.ย. 61 -ครูประจำวิชาส่งผลคะแนนเก็บให้งานวัดผลเพื่อ ประกาศผลคะแนนเก็บก่อนวัดผลกลางภาค1/2561
โรงเรียนแคมป์วนวิทยาคม ครูประจำวิชา/งานวัดผล
12 มิ.ย. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 -งานวัดผล รายงานผลการสอบแก้ตัวของ นักเรียนให้ผู้บริหารทราบ และครูที่ปรึกษาแจ้งให้ ผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่ดำเนินการสอบแก้ตัว ทราบต่อไป
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม งานวัดผล/ครุที่ปรึกษา
11 มิ.ย. 61 -ครูประจำวิชา ส่งผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่ดำเนินการสอบแก้ตัว เรียบร้อยแล้ว ครั้งที่่2 ให้งานวัดผล เพื่อแก้ไข ผลการเรียให้กับนักเรียนต่อไป
โรงเรียแคมป์สนวิทยาคม ครูประจำวิชา/งานวัดผล
09 มิ.ย. 61 ถึง 13 ก.ค. 61 -ครูประจำวิชาจัดทำแบบทดสอบตามตัวชี้วัดส่งแบบทดสอบเพื่อ Copy Print โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจสอบ/ลงนาม และนำส่งให้ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ Copy Print
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ครูประจำวิชา
05 มิ.ย. 61 -กิจกรรม"ประชุมผ้ปกครองนักเรียน ประจำปี การศึกษา2561"
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ครุทุกท่าน
04 มิ.ย. 61 -ครูผู้สอน/ครูประจำวิชา ส่งโคงการสอนทุกรายวิชา / ส่งแผนการจัดการเรียนรู้เต็มรูป 1 รายวิชา
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ครูผู้สอน/ครูประจำวิชาทุกคน
01 มิ.ย. 61 -งานวัผล จัดทำ ปพ.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ของภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ครูที่ปรึกษาทุกท่านระับชั้น เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการและแจกผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่
โรงเรียนแคมป์วนวิทยาคม งานวัดผล
31 พ.ค. 61 ถึง 08 มิ.ย. 61 -นักเรียนที่มีรายชื่อติด 0,ร,มส ของปีการศึกษา 2560 ดำเนินการขอสอบแก้ตัวตามวัน เวลา ที่ครู ประจำวิชานัดหมาย ตามกำหนด ครั้งที่2
โรงเรียนแคมป์วนวิทยาคม นักเรียน/ครูประจำวิชา(นักเรียนเข้าเรียนตามปกติ)
31 พ.ค. 61 -งานวัดผล ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0,ร,มส ของปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา และ ปีการศึกษา2560 ให้นักเรียนทราบ เป็นครั้งที่2
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม งานวัดผล
28 พ.ค. 61 -ครูประจำวิชาทุกท่าน ส่งผลการสอบแก้ตัวในรายวิชาปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นม.2,ม.3,ม.5และม.6 แก่งานวัผล
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ครูประจำวิชา/งานวัดผล
18 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 นักเรียนมีรายชื่อติด 0,ร,มส ของปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่1 และภาคเรียนที่2 ดำเนินการขอสอบแก้ตัวตามวัน เวลา ที่ครูประจำวิชานัดหมาย ตามกำหนด ครั้งที่1
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม นักเรียน/ครูประจำวิชา
17 พ.ค. 61 -งานวัผลประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0,ร,มส ของปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนทราบพร้อมกับแจ้งให้ครูประจำวิชาทุกท่านทราบด้วย
โรงเรียนแคมป์วิทยาคม งานวัดผล
16 พ.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 -นิเทศการเรียนสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ผู้บริหาร, หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
16 พ.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 -นิเทศการเรียนสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ผู้บริหาร, หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
16 พ.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 -นิเทศการเรียนสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนแคมป์สนวิยาคม ผู้บริหาร, หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
16 พ.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 61 -นิเทศการเรียนสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนแคมป์วนวิทยาคม ผู้บริหาร, หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
16 พ.ค. 61 -โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่1/2561ทุกระดับชั้น -ผู้อำนวยกาารพบนักเรียนทุกคน -ครุที่ปรึกษาปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น -ครูที่ปรึกษาดูแลการทำควาสะอาดห้องเรียน ระเบียงอาคารเรียน / เขตพื้นที่รับผิดชอบ -ครุที
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม งานวิชาการ/ครุที่ปรึกษา/งานการเงิน-พัสดุ
15 พ.ค. 61 งานวิชาการร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.1,ม.4
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม งานวิชาการ/คณะครูทุกท่าน/คณะกรรมการนักเรียน
09 เม.ย. 61 ถึง 10 เม.ย. 61 งานวิชาการ/กลุ่มสาระการเรียนรุ้8กลุ่มสาระจัดทำตารางเรียน-ตารางสอน ภาคเรียนที่1/2561
โรงเรียนแคมป์สน งานวิชาการ/กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
04 เม.ย. 61 ถึง 05 เม.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติงาน"เตรียมความพร้อมบุคลากร:การพัฒนนาหลักสุตรสถานการศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ2551
โรงงเรียนแคมป์สนวิทาคม วิชาาการ/ครุทุกท่น