ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทำ สอนบุญมา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูชัยพชรสถิต , ดร.
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุเขตพัชรคุณ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายจุลินทร์ น้ำค้าง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปกาศิต มาถึง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจุลศักดิ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล ปานเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา เสงี่ยมสมานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ไทยแหลมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศรายุทธ กวยทา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางจุรีพร คำพล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคึกฤทธิ์ ธนสมบัติศิริภพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครพล แขมนก
ตำแหน่ง :