เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชแคมป์สน

นามแคมป์สนวิทยาคม สง่าสม ม่วงขาวพริ้งพราวพิไล
พิสุทธิ์สดใส พฤกไพรไศลโสภี
งามสามเนินเพลิดเพลินเมื่อผ่าน ข้าราชการ โรงเรียนพากเพียรชีวี
ทั้งราษฎร์สามัคคี รวมฤดี สรรสร้างขึ้นมา
***  รวมพลังฝังคณธรรม นำวิชา พัฒนาชุมชน ฝังแน่นกมล
คล้ายสนสูงเสียดนภา
มองพนาเห็นผาซ่อนแก้ว สลับแนวดุจแดนถิ่นแคว้นเทวา
ทุ่งนางแลเด่นตา ตรึงอุรา เมื่อมาถิ่นม่วงขาว (ย้อน) ***