ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจุลินทร์ น้ำค้าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ค. 2561-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ ปิงโสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธันวาคม 2552-14 ตุลาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยศักดิ์ เกษามูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายประพนธ์ หลีสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมจิตร วรรณวิไลย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญนุช สีตลวรางค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2542 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัตน์ พุทธวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ นาอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช ประจันเขตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายประโยชน์ หิรัญภัทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ อุทยานวิทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ รอดความทุกข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายดุสิต คงตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2509 - 2520