คณะผู้บริหาร

นายจุลินทร์ น้ำค้าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรุ่งนภา กองน้อย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมหมาย อินทโชติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุภาพร ปัทมาวดี
หัวหนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพัชรี อ่อนตา
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นายสายัณห์ อ่อนตา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายชวดล ต้นแก้ว
หัวหน้าแผนและงบประมาณ

นางรจนา จงธรรม์
หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน