ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 11 (อ่าน 325) 26 ต.ค. 59
เลื่อนการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 334) 21 ต.ค. 59
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ใบประกอบวิชาชีพครู (อ่าน 439) 10 ต.ค. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 10 วันที่ 6 กันยายน 2559 (อ่าน 291) 07 ต.ค. 59
คำสั่งที่ 234/2559 เวรยาม เดือน ตุลาคม 2559 (อ่าน 364) 28 ก.ย. 59
คำสั่งที่ 223/2559 คำสั่งคุมสอบปลายภาค 1/2559 (อ่าน 324) 21 ก.ย. 59
คำสั่งที่ี่ 222/2559 กีฬาภายใน (อ่าน 347) 21 ก.ย. 59
แบบฟอร์ม ปพ.กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 527) 13 ก.ย. 59
คำสั่งที่ 214/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 351) 13 ก.ย. 59
คำสั่งที่ 79/2559โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 มิติ (อ่าน 583) 13 ก.ย. 59
แบบฟอร์ม ปพ.กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 513) 09 ก.ย. 59
เวรยามเดือน กันยายน 2559 (อ่าน 353) 30 ส.ค. 59
คำสั่งที่ 170/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ (อ่าน 338) 04 ส.ค. 59
คำสั่งที่ 168 “ค่ายคุณธรรมวันแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (อ่าน 359) 03 ส.ค. 59
คำสั่งที่ 169/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกวดมารยาทไทย (อ่าน 686) 03 ส.ค. 59
คำสั่ง 155/2559 เวรยามเดือน สิงหาคม (อ่าน 502) 28 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 150/2559แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดการฝึกอบรมผู้ช่วยจราจร ประจำปี 2559 (อ่าน 449) 26 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 149/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 339) 26 ก.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนที่ 132/2559 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามต (อ่าน 389) 25 ก.ค. 59
คำสั่ง ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1.2559 (อ่าน 343) 14 ก.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1.2559 (อ่าน 634) 14 ก.ค. 59
ประกาศผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม (อ่าน 365) 14 ก.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนที่ 140 แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 (อ่าน 1273) 12 ก.ค. 59
เวรยามเดือน กรกฎาคม 2559 (อ่าน 341) 06 ก.ค. 59
คำสั่งประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 1825) 09 มิ.ย. 59
คำสั่ง วันไหว้ครู ปี 2559 (อ่าน 7707) 08 มิ.ย. 59
คำสั่ง งานทำบุญโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี (อ่าน 1024) 08 มิ.ย. 59
คำสั่งเลือกตั้งคณะกรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 350) 08 มิ.ย. 59
คำสั่งเวรยามเดือน มิถุนายน 2559 (อ่าน 364) 06 มิ.ย. 59
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึก (อ่าน 538) 04 มิ.ย. 59
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 367) 04 มิ.ย. 59
คำสั่ง ที่ 97/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินความยั่งยืน โรงเร (อ่าน 518) 30 พ.ค. 59
คำสั่งที่ 82 /2559 เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 416) 13 พ.ค. 59
คำสั่งที่ 83 /2559 ปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่งนักเรียนประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 481) 13 พ.ค. 59
แบบ ฟอร์ม ID PLAN ส่ง 12 พ.ค.2559 ก่อนเวลา 12.00 น. (อ่าน 609) 11 พ.ค. 59
คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 642) 11 พ.ค. 59
คำสั่งที่ 80/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับสภาพนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 25 (อ่าน 470) 10 พ.ค. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 5/2559 วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 13.00น.เป็นต้นไป (อ่าน 357) 10 พ.ค. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 4/2559 วัน 23 มีนาคม 2559 (อ่าน 394) 30 เม.ย. 59
การอบรม A.T.C (ระหว่างวันที่ 18 - 24 เมษายน 2559 ณ ค่าลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์) (อ่าน 426) 12 เม.ย. 59