ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
๑.  อาคารเรียน  และอาคารประกอบ  ๗  หลัง  ได้แก่  อาคารเรียน  
     ๓  หลัง  อาคารฝึกงาน  ๓  หลัง  หอประชุม  ๑  หลัง  
๒.  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  ๑๘  ห้องเรียน  แบ่งเป็น
-  ม.๑  จำนวน  ๓  ห้องเรียน
-  ม.๒  จำนวน  ๓  ห้องเรียน
-  ม.๓  จำนวน  ๓  ห้องเรียน
-  ม.๔  จำนวน  ๓  ห้องเรียน
-  ม.๕  จำนวน  ๓  ห้องเรียน
-  ม.๖  จำนวน  ๓  ห้องเรียน