กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เบญจมาศ บรรเจิดพัฒนกุล ครู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2