ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชวดล ต้นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : tonkaew29@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19 มิถุนายน 2546 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ครู คศ. 1
19 มิถุนายน 2549 โรงเรียนบางละมุง ครู คศ. 2
2 กรกฏาคม 2555 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ครู คศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล