ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามนักเรียนตาม”โครงการพาน้องกลับห้องเรียน”
ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมได้ดำเนินการติดตามนักเรียนตาม”โครงการพาน้องกลับห้องเรียน”นโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทย รวมถึงการจัดการศึกษา ซึ่งทำให้การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเรียนตกหล่น ออกกลางคัน หรือหลุดออกจากระบบมากขึ้น รวมถึงเด็กที่ขาดโอกาส ไม่มีความพร้อม และอาจทำให้เด็กเหล่านี้ ต้องเผชิญกับปัญหาการใช้แรงงาน ตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง การมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการมีงานที่ดีทำ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายนำเด็กที่ขาดโอกาสเหล่านี้กลับสู่ห้องเรียน โดยจะมีโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2565,14:05   อ่าน 529 ครั้ง