ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญรับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ แจ้งให้โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ดาเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น
 
ดังนั้น โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จึงขอเชิญผู้ปกครองที่เคยแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร ก่อนแล้วนั้นเป็นผู้มารับเงิน ตามวัน เวลา ดังกล่าว ดังเอกสารแนบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,20:39   อ่าน 37 ครั้ง