ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ CAMPSON MODEL
รายงานการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ CAMPSON MODEL ของโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 34 คน และในการวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คู่มือการบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ CAMPSON MODEL และแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ระดับการบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ CAMPSON MODEL ของโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2564,16:27   อ่าน 37 ครั้ง