รายงานวิจัย/นวัตกรรมของครู
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - ครูเอนกพงศ์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 59 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,12:04   อ่าน 96 ครั้ง