รายงานวิจัย/นวัตกรรมของครู
การใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 -ครุอริศรา
การวิจัยเรื่องการรายงานการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets รายวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets จ านวน 5 ชิ้นงาน กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จ านวน 30 คนนักเรียนสามารถผ่าน เกณฑ์การประเมินได้จ านวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 83.33 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 67 ของนักเรียนที่ใช้ใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets และนักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนโดยใช้ใบ งานมีชีวิต Liveworksheets เป็นอย่างดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,12:03   อ่าน 156 ครั้ง