รายงานวิจัย/นวัตกรรมของครู
รายงานการใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์-ครูสุภาพร
จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการศึกษา ทำให้ต้องมี การปรับการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ครูผู้สอนมีแนวคิดในการจัดการเรียนรู้โดยนำสื่อการสอนออนไลน์มาใช้ร่วมกับคลิปวีดีโอช่วยสอน เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การดำเนินการของเซต ดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชานี้ ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความจำ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ร่วมกับคลิปวีดีโอช่วยสอน เรื่อง “การ ดำเนินการของเซต” ที่ผู้สอนได้จัดทำขึ้นนี้ ผู้สอนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนช่วยในการฝึกทักษะให้เกิดความ ชำนาญแก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ เข้าฝึกได้หลายๆครั้ง คลิปวีดีโอช่วยสอน เรื่อง “การดำเนินการของ เซต” นี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและนักเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนได้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,11:56   อ่าน 290 ครั้ง