รายงานวิจัย/นวัตกรรมของครู
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนออนไลน์งานเขียนแบบเบื้องต้น-ครูสายัณห์
การวิจัยเรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนออนไลน์งานเขียนแบบเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือเขียนแบบที่ถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อดังนี้ความสนใจการใช้เครื่องมือเขียน แบบ โดยสรุปจากการสังเกตและทดสอบการใช้เครื่องมือเขียนแบบ เพื่อสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความ กระตือรือร้นและมีความเอาใจใส่ต่อการเรียน ครูผู้สอนต้องสร้างจิตสานึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอ ตลอดจนการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพื่อมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมาก ขึ้นโดยเฉพาะการสอนออนไลน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบใบงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกหนึ่ง วิธีการสอนมีส่วนส าคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนการ สอนเป็นอย่างด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,11:52   อ่าน 80 ครั้ง