รายงานวิจัย/นวัตกรรมของครู
การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาพลศึกษา (ฟุตบอล)-ครูสมหมาย
กีฬาฟุตบอล เป็นกีฬาที่สามารถพัฒนาทางด้านร่างกายให้มีสมรรถภาพที่ดีขึ้นได้หลายด้าน ทักษะการรับและส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านใน เป็นพื้นฐานส าคัญของการเล่นฟุตบอล จากการสังเกต เรื่องทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2564 พบว่า ทักษะการรับและส่งบอล ด้วยข้างเท้าด้านใน อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ส่งผลให้ไม่สามารถเรียนในทักษะที่สูงขึ้นได้ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการ สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Collaborative Learning) เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน โดยใช้รูปแบบการ ทดลองขั้นต้น แบบ Pretest-Posttest Design กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 36 คน ที่ได้มาโดยการเลือก แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เทคนิค เพื่อนช่วยเพื่อน จ านวน 4 แผน เรื่อง ทักษะการรับและส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านใน และแบบทดสอบ ทักษะ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า จากการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี ผลให้เกิดการพัฒนา โดยก่อนที่จะได้รับการจัดเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยด้านทักษะซึ่งได้จากการใช้ แบบทดสอบทักษะ โดยภาพรวม 6.11 และหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย โดยภาพรวม เป็น 7.11 มีความก้าวหน้า 1 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,11:49   อ่าน 151 ครั้ง