รายงานวิจัย/นวัตกรรมของครู
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์งานผลิตภัณฑ์จากลูกสน-ครูสมลักษณ์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงแนวทางที่จะช่วยเพิ่มทักษะและวิธีการประดิษฐ์ดอก มะลิ รายวิชางานผลิตภัณฑ์จากลูกสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2)เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ ประดิษฐ์ดอกมะลิได้อย่างถูกต้อง 80%ของผู้เรียนทั้งหมด

 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกมะลิ มากขึ้นโดย รวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ความสนใจการประดิษฐ์ดอกมะลิ โดย สรุปจากการสังเกตและการปฏิบัติชิ้นงาน เพื่อสร้างพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นและมีความเอา ใจใส่ต่อการเรียน ครูผู้สอนต้องสร้างจิตสานึกให้กับผู้เรียนอยู่เสมอ ตลอดจนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ สอนที่มีความหลากหลายเพื่อมิให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะการสอน ออนไลน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย ใบงาน Liveworksheets แบบทดสอบ Google ฟอร์ม วีดีโอช่วยสอน เป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนมีส่วนสำคัญในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,11:46   อ่าน 71 ครั้ง