ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปี 2565
ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2565 โดยมี นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองตลอดจนเรียนรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารี เพิ่มเติม เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ การปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,11:44   อ่าน 61 ครั้ง