ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม “วันแม่” ด้วยพลังบวร
ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม “วันแม่” ด้วยพลังบวร ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชน ตามแนวพุทธธรรม วัดห้วยไผ่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในความรักของมารดา ที่มีต่อบุตร เห็นคุณค่าในตัวเอง มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิต สามารถนำหลักธรรมที่ได้รับมาปรับใช้ ในชีวิตประจำวันและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รักการปฏิบัติธรรม มี สัมมาทิฐิ และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และการฟื้นฟูศีลธรรม สืบทอดอายุ พระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีปลูกฝังคุณธรรม เสริมจริยธรรมในตนเองให้สูงค่ายิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,14:24   อ่าน 309 ครั้ง