ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกหลังสอนตามแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 9
รายงานเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 7
โครงการต่างๆๆ ปี 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.81 MB 17
แบบสรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 33
คำสั่งครูพี่เลี้ยงภาคเรียนที่1 ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 53
คำสั่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 64
id plan 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 61.63 KB 49
คำสั่งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 36
คำสั่งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2562(ฉบับแก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 58
ขออนุมัติดำเนินการตามงาน/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 44
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาต้านทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 36
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทบทวนความรู้เตรียมความพร้อม O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.49 KB 59
3.ปกแบบประเมิน doc Word Document ขนาดไฟล์ 35.11 KB 96
2.แบบประเมิน ตอน 1 2 doc Word Document ขนาดไฟล์ 24.49 KB 95
1. แบบบันทึกการประเมิน ตอนที่ 1 2 doc Word Document ขนาดไฟล์ 22.9 KB 89
แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน 2562 : งานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 92
ปกแฟ้ม 13 ตัวชี้วัด : งานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 229.3 KB 83
คำสั่งสอนเรียนซ้ำภาคฤดุร้อนปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.2 KB 62
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 2/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 510.65 KB 88
คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.63 KB 95
คำสั่งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.9 KB 63
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 439.43 KB 66
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.6 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79 KB 85
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.5 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 81
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.4 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 83
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.3 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120 KB 81
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.2 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75 KB 114
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.1 เทอม 2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 80
แบบสรุปรายงานกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 129
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนทบทวนความรู้เตรียมพร้อมO-NET Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 82
แนวปฏิบัติการนิเทศการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 361.5 KB 179
แบบฟอร์มข้อสอบปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 94
เค้าโครงแผนการสอนคุณลักษณะโรงเรียนแคมป์สนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 72
แบบแจ้งคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76 KB 90
แบบแจ้งคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 84
แบบแจ้งคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 86
แบบแจ้งคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 90
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 104
แบบแจ้งคะแนนรายวิชาชั้นม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81 KB 113
คูปองครู 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 303.27 KB 85
ID PLAN 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 79
ตัวอย่่างการเขียนกำหนดแนวทางการศึกษาแผนการจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคล(IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 47.09 KB 77
ID PLAN 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 37.22 KB 120
แบบรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.11 KB 89
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.14 KB 72
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.96 KB 85
ตัวอย่างแบบการเขียนประวัติสำหรับเสนอขอ เหรียญ รจพ. (อายุราชการครบ 25 ปี) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 74
ปพ.เพิ่มเวลารู้ ฉบับปปรับปรุงแก้ไขคะ Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 93
บันทึกข้อความแจ้งสาเหตุและแนวทางแก้ไขผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 21.64 KB 105
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.45 KB 104
แผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2559 ส่งวันที่ 30 พ.ย.2559 Word Document ขนาดไฟล์ 72.29 KB 256
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 188
แบบขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.58 KB 93
แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 29.69 KB 115
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบกลุ่มสาระศิลปะ 92