ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคคล
รายงานโครงการอบรม eSchool Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 33489
งานวิชาการ
ใบรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1.63 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 253.34 KB 33531
อื่นๆ
แบบบันทึกหลังแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 32778
คำสั่งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.69 KB 33397
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.8 KB 33397
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 33397
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 33397
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 33397
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.3 33397
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.2 33397
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา การป้องกันการทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 33396
โลโก้ตราสัญลักษณ์โรงเรียน PNG Image ขนาดไฟล์ 91.76 KB 33401
แผนการปฏิบัติงาน ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 52.78 KB 33574
แบบสรุปการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 570.5 KB 33539
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58 KB 33535
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 33541
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 33542
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.5 KB 33525
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57 KB 33527
บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 33524
แบบบันทึกการสอนชดเชย ปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 275 KB 33545
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(ตุลาคม 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 61.16 KB 33693
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 33587
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(เมษายน 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 59.32 KB 33593
สรุปการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 33570
โครงการปี 2562 33600
แบบบันทึกหลังสอนตามแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 38283
รายงานเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 33561
แบบสรุปผลการนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 378.5 KB 33593
คำสั่งครูพี่เลี้ยงภาคเรียนที่1 ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 33612
คำสั่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 33628
id plan 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 61.63 KB 33626
คำสั่งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ปีการศึกษา2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 33696
คำสั่งครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2562(ฉบับแก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 33626
ขออนุมัติดำเนินการตามงาน/โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 33620
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาต้านทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 33596
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทบทวนความรู้เตรียมความพร้อม O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.49 KB 33618
3.ปกแบบประเมิน doc Word Document ขนาดไฟล์ 35.11 KB 33662
2.แบบประเมิน ตอน 1 2 doc Word Document ขนาดไฟล์ 24.49 KB 33656
1. แบบบันทึกการประเมิน ตอนที่ 1 2 doc Word Document ขนาดไฟล์ 22.9 KB 33676
แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน 2562 : งานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 33649
ปกแฟ้ม 13 ตัวชี้วัด : งานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 229.3 KB 33647
คำสั่งสอนเรียนซ้ำภาคฤดุร้อนปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.2 KB 33617
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 2/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 510.65 KB 33642
คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.63 KB 33663
คำสั่งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.9 KB 33631
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 439.43 KB 33619
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.6 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79 KB 33645
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.5 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61 KB 33631
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.4 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 70 KB 33638
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.3 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120 KB 33636
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.2 เทอม2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75 KB 33700
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.1 เทอม 2 ปี61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.5 KB 33636
แบบสรุปรายงานกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 244.5 KB 33688
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนทบทวนความรู้เตรียมพร้อมO-NET Word Document ขนาดไฟล์ 286 KB 33645
แนวปฏิบัติการนิเทศการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 361.5 KB 33734
แบบฟอร์มข้อสอบปี61 Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 33646
เค้าโครงแผนการสอนคุณลักษณะโรงเรียนแคมป์สนฯ Word Document ขนาดไฟล์ 199.5 KB 33630
แบบแจ้งคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 76 KB 33644
แบบแจ้งคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.5 KB 33633
แบบแจ้งคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 33690
แบบแจ้งคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.5 KB 33647
แบบแจ้งคะแนนรายวิชา ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 33709
แบบแจ้งคะแนนรายวิชาชั้นม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81 KB 33680
คูปองครู 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 303.27 KB 33637
ID PLAN 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 33632
ตัวอย่่างการเขียนกำหนดแนวทางการศึกษาแผนการจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคล(IEP) Word Document ขนาดไฟล์ 47.09 KB 33639
ID PLAN 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 37.22 KB 33846
แบบรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.11 KB 33640
แบบขออนุญาตผู้ปกครอง พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.14 KB 33619
แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.96 KB 33633
ตัวอย่างแบบการเขียนประวัติสำหรับเสนอขอ เหรียญ รจพ. (อายุราชการครบ 25 ปี) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 33627
ปพ.เพิ่มเวลารู้ ฉบับปปรับปรุงแก้ไขคะ Word Document ขนาดไฟล์ 273 KB 33642
บันทึกข้อความแจ้งสาเหตุและแนวทางแก้ไขผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 21.64 KB 33645
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 149.45 KB 33640
แผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2559 ส่งวันที่ 30 พ.ย.2559 Word Document ขนาดไฟล์ 72.29 KB 33888
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 33732
แบบขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.58 KB 33641
แบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 29.69 KB 33759
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบกลุ่มสาระศิลปะ 33628