พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ  :  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (ทันสมัย ดี เก่ง และมีความสุข)  

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบ ICT ให้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้
4. จัดส่งเสริมระบบการเรียนรู้ และการสื่อสารสองภาษา (ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ)
5.จัดระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
6. พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้  มีภูมิทัศน์น่าอยู่ น่าเรียน และปลอดภัย
7. เร่งรัดบริหารการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET, LAS )
8. เสริมสร้างทักษะชีวิต ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์   :  ร้อยละ  90  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นไทยและความเป็นสากลพร้อมเป็นพลเมืองดีและพลโลก ภายใต้การบริหารและการจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล  พัฒนาครูเป็นมืออาชีพ ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ  ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  และใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง