กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

1. เร่งรัดพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง พหุปัญญา มีค่านิยมไทย มีภาวะผู้นำ มีทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ เป็นคนไทยยุคใหม่ (ผู้เรียนยุคใหม่)
2. พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่สากล และมาตรฐานการศึกษา (ครูยุคใหม่)
3. เร่งรัดพัฒนาองค์กร และสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ (สถานศึกษายุคใหม่)
4. พัฒนาระบบการบริหารทั้งระบบ(บริหารยุคใหม่)
5. ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง