ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หมายเหตุ : รวมเด็กนักเรียนที่ซ้ำชั้นทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนที่ยังไม่มีการยื่นใบลาออก